Juridische informatie

Juridische informatie

(geregeld bij Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie)

WEBSITE UITGEVER

TOERISTENBUREAU VAN BELLEDONNE CHARTREUSE
60 PLACE DE LA CAVE
38660 LA TERRASE

Publicatiemanager: Céline Mateo, directeur van het toeristenbureau
Webmaster : communication@belledonne-chartreuse.com

WEBSITE MAKEN EN HOSTEN

Grafisch ontwerp: in-house
Ontwikkeling: intern
Hosting : Ionos

FOTOCREDITS / VIDEO’S

Bruno Lavit, Michael Mollier

VERTROUWELIJKHEID – PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde gegevens worden verwerkt voor informatie- en communicatiedoeleinden voor het Plateau des Petites Roches – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse.

De gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat de uitgever van de site, in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder, de persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt voor de volgende hoofddoelen:

  • toegang tot de site en gebruik van de inhoud en functies ervan;
  • verwerken, beheren en opvolgen van contact- en informatieverzoeken, en hierop reageren;
  • beheer van wervingsactiviteiten die voortvloeien uit een online sollicitatie (functie/samenwerking of stage): ontvangst en beoordeling van sollicitaties, uitnodigen van kandidaten en sollicitatiegesprekken, beslissing tot weigering of aanwerving;
  • het beheer van de relaties van de uitgever van de site met de gebruikers van de site en met zijn contacten (klanten/prospects) in het algemeen, waaronder communicatie- en marketingactiviteiten (met name segmentering, targeting, klantenwerving, nieuwsbrieven);
  • het uitvoeren en voorbereiden van studies, analyses, verslagen en statistieken;
  • het beheer van alle verzoeken van gebruikers om hun rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens uit te oefenen;
  • de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen die in het bijzonder voortvloeien uit de activiteit van de redacteur van de site.

De voornoemde doeleinden die door de uitgever van de site worden nagestreefd, vloeien voornamelijk voort uit het legitieme belang van deze laatste om zijn relaties met de gebruikers van de site en met zijn contacten (klanten/prospects) in het algemeen te controleren, te beheren en te organiseren, en om communicatieacties uit te voeren in het kader van zijn activiteit en zijn ontwikkeling, met name op economisch vlak. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van gebruikers is ook essentieel om rekening te kunnen houden met en te reageren op verzoeken van gebruikers (bijvoorbeeld een verzoek om contact of informatie, een ongevraagde sollicitatie of een reactie op een aanbod voor een baan/samenwerking/stage, enz.)

De gegevens die in deze context worden verzameld, kunnen gegevens bevatten met betrekking tot de identiteit, contactgegevens of studie- en/of beroepsachtergrond van de gebruiker.

Op elk formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens wordt de gebruiker geïnformeerd dat de in te vullen velden verplicht zijn door de aanwezigheid van een sterretje (alle andere velden op deze formulieren zijn optioneel). Als u de verplichte informatie niet verstrekt, wordt uw verzoek om deze gegevensverzameling mogelijk niet verwerkt of vertraagd.

Tenzij anders aangegeven, met toestemming van de gebruiker, of tenzij gegevens moeten worden gearchiveerd voor de wettelijke verjaringstermijnen en/of verplichte bewaartermijnen, worden gebruikersgegevens maximaal drie jaar bewaard vanaf het laatste contact tussen de gebruiker en de uitgever van de site. Gegevens met betrekking tot een sollicitatie voor een baan/samenwerking/stage worden maximaal twee jaar bewaard vanaf de ontvangst van de sollicitatie door de redacteur van de site.

Gebruikers hebben het recht om hun gegevens op te vragen, in te zien, te rectificeren, te verwijderen en over te dragen, evenals het recht om een beperking op de verwerking van hun gegevens te verkrijgen en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens en tegen colportage. Ze hebben ook het recht om algemene en specifieke richtlijnen op te stellen met betrekking tot het lot van hun persoonsgegevens en de manier waarop ze willen dat hun rechten worden uitgeoefend, indien van toepassing, na hun dood. In dit opzicht zullen in het geval van overlijden van de gebruiker, waarvan de uitgever van de site op de hoogte wordt gesteld, zijn/haar gegevens worden verwijderd, tenzij het noodzakelijk is om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren om redenen die verband houden met wettelijke en reglementaire verplichtingen van de uitgever van de site en/of wettelijke verjaringstermijnen (de gebruiker kan er ook voor kiezen om zijn/haar gegevens vóór verwijdering te laten doorgeven aan een door hem/haar aangewezen derde). Voor bepaalde verwerkingsdoeleinden kan uw voorafgaande toestemming vereist zijn. In dit geval hebt u natuurlijk het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken (zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die wij eerder op deze basis hebben uitgevoerd).

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met het VVV-kantoor van Belledonne Chartreuse per e-mail(communication@belledonne-chartreuse.com) of per post (OFFICE DE TOURISME BELLEDONNE CHARTREUSE – 60 Place de la Cave 38660 LA TERRASSE).

Gebruikers hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) als ze van mening zijn dat hun persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de geldende bepalingen zijn verwerkt door de uitgever van de site.

VERANTWOORDELIJKHEID

De bestemming Plateau des Petites Roches – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een onderbreking van de dienst, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of voor een gebeurtenis die wordt gekwalificeerd als overmacht, in overeenstemming met de jurisprudentie.

Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld, kan de bestemming Plateau des Petites Roches – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

De bestemming Plateau des Petites Roches – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de op de website gepubliceerde informatie. De bestemming Plateau des Petites Roches – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die gebruikers of derden lijden als gevolg van de op de website gepubliceerde informatie, of meer in het algemeen als gevolg van het raadplegen en gebruiken van de website. Prijzen worden alleen ter informatie gegeven.

Onder deze voorwaarden kan de bestemming Plateau des Petites Roches – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade geleden door Gebruikers of derden die veroorzaakt zou kunnen zijn door de op de Website gepubliceerde informatie met betrekking tot vakantieaanbiedingen of door de commerciële relatie. Mogelijk bij de serviceproviders die verantwoordelijk zijn voor de marketing van deze aanbiedingen. De bestemming Plateau des Petites Roches – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse oefent geen toezicht uit op de sites die via hyperlinks aan de site zijn gekoppeld en wijst alle verantwoordelijkheid voor deze sites en hun inhoud af.

GEBRUIK VAN COOKIES

Gebruikers worden geïnformeerd dat de redacteur van de site cookies of andere soortgelijke technologieën (hierna cookies genoemd) gebruikt op de site. Deze kunnen worden geïnstalleerd in de browser van de gebruiker, afhankelijk van de keuzes en opties die de gebruiker heeft aangegeven of op enig moment kan aangeven.

Cookies zijn bestanden van beperkte grootte, meestal bestaande uit letters en cijfers (alfanumeriek formaat), die door een webserver in de browser van een gebruiker worden geplaatst om statusinformatie naar die browser te sturen en dergelijke informatie terug te krijgen van de browser. Statusinformatie kan bijvoorbeeld een sessie-ID, een taal, een vervaldatum, een antwoorddomein, enz. zijn.

Er zijn verschillende soorten cookies:

  • sessiecookies, die verdwijnen zodra de gebruiker de browser of site verlaat;
  • permanente cookies, die blijven totdat hun levensduur of geldigheid verloopt, of totdat de gebruiker ze verwijdert met behulp van de functies van zijn browser, bijvoorbeeld.

Tijdens hun levensduur of geldigheid kunnen cookies statusinformatie opslaan wanneer een browser de verschillende pagina’s van een website bezoekt of wanneer de browser op een later tijdstip terugkeert naar de website.

Details over de gebruikte cookies en hun doeleinden

Interne cookies die nodig zijn voor het functioneren van de site

Deze cookies zorgen er alleen voor dat de site optimaal kan functioneren. Gebruikers kunnen hier bezwaar tegen maken en ze verwijderen via hun browserinstellingen (zie hieronder). Als dit echter het geval is, zal de gebruikerservaring waarschijnlijk verslechteren.

Cookies voor bezoekersstatistieken

Het doel van deze cookies is het genereren van bezoekersstatistieken: testen, meten en analyseren van publiek, verkeer, browsen en prestaties. Het doel hiervan is de redacteur van de site in staat te stellen de site aan te passen aan de verzoeken en browservoorkeuren van gebruikers.

Hun werking is gebaseerd op de identificatie van “unieke bezoekers”, die vervolgens wordt gebruikt om het aantal bezoeken, het aantal bezoekers, het aantal bekeken pagina’s, de browstijd en het browsepad, de activiteit en interactiviteit van de bezoeker op de site, de bezoekfrequentie (site of site pagina’s), de prestaties van verschillende site pagina’s, enz. te meten.

De bestemming Plateau des Petites Roches neemt deel aan en voldoet aan alle specificaties en beleidsregels van het Transparancy & Consent Framework van het IAB Europe. We gebruiken het toestemmingsbeheerplatform nr. 92. Je kunt je keuzes op elk moment wijzigen door hier te klikken.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de website www.plateaudespetitesroches.com, inclusief downloadbare documenten, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. Ze zijn het exclusieve eigendom van de bestemming Plateau des Petites Roches – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse. Dientengevolge mag u onder geen enkele omstandigheid en op geen enkele wijze de op de site weergegeven elementen en de hele site of een deel ervan reproduceren, weergeven, distribueren, wijzigen of in licentie geven zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de bestemming Plateau des Petites Roches – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse.

DUUR

Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten die worden aangeboden door de bestemming Plateau des Petites Roches – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse online staan op de website www.plateaudespetitesroches.com.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze algemene voorwaarden is het Franse recht van toepassing. In geval van een geschil en bij afwezigheid van een minnelijke schikking tussen de partijen, zijn de bevoegde Franse rechtbanken bevoegd.